Tehtävät 1.–2. luokille

Lukudiplomissa kirjojen lukemiseen liittyy tehtäviä, joista opettajat antavat tarvittaessa lisäohjeita.

Listassa sinisellä merkityt tehtävät ovat kirjoitustehtäviä, vihreät kuvitustehtäviä, punaiset mediakasvatuksellisia tehtäviä ja violetit ääneenlukutehtäviä.

 1. Piirrä kuva

  Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä ja itsestäsi.
  Piir-rä ku-va kir-jan pää-hen-ki-lös-tä ja it-ses-tä-si.

 2. Piirrä esine

  Valitse kirjasta yksi esine. Piirrä tai muovaile se.
  Va-lit-se kir-jas-ta yk-si e-si-ne. Piir-rä tai muo-vai-le se.

 3. Etsi 10 sanaa

  Etsi ja kirjoita kirjasta kymmenen (10) kiinnostavaa sanaa.
  Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta 10 kiin-nos-ta-vaa sa-naa.

 4. Piirrä tapahtumapaikka

  Valitse kirjasta jokin tapahtumapaikka ja piirrä siitä kuva.
  Va-lit-se kir-jas-ta jo-kin ta-pah-tu-ma-paik-ka ja piir-rä sii-tä kuva.

 5. Suunnittele kansi

  Suunnittele kirjalle uusi etukansi.
  Suun-nit-te-le kir-jal-le uu-si e-tu-kan-si.

 6. Piirrä kuva runosta

  Valitse runo ja piirrä siitä kuva.
  Va-lit-se ru-no ja piir-rä sii-tä ku-va.

 7. Piirrä kirjan henkilöt

  Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä he sanovat.
  Piir-rä ka-ksi kir-jan hen-ki-lö-ä. Kir-joi-ta pu-he-kup-liin, mi-tä he sa-no-vat.

 8. Etsi mielenkiintoisia lauseita

  Etsi ja kirjoita kirjasta kolme (3) mielenkiintoisinta lausetta.
  Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta kol-me mie-len-kiin-tois-in-ta lau-set-ta.

 9. Valitse runo

  Valitse kirja, josta pidät. Lue sitä ääneen muille (esimerkiksi 15 minuuttia lukukoiralle tai lukuponille).
  Va-lit-se kir-ja, jos-ta pi-dät. Lu-e si-tä ää-neen muil-le (e-si-mer-kik-si 15 mi-nuut-ti-a lu-ku-koi-ral-le tai lu-ku-po-nil-le).

 10. Piirrä ja kirjoita päähenkilöstä

  Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.
  Tee ku-vin ja sa-no-in a-ja-tus-kart-ta pää-hen-ki-lös-tä.