Opettajille

Lukudiplomin suorittaminen on oppilaalle vapaaehtoista, ja kirjat luetaan pääsääntöisesti omalla ajalla. Lukemalla lukudiplomiin tarvittavat kirjat ja tekemällä siihen kuuluvat tehtävät oppilas osoittaa harrastusta lukemiseen ja valmiutta oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Kunnissa ja kouluissa päätetään itsenäisesti, miten lukudiplomit suoritetaan. Koulussa voidaan harkita, ottaako diplomisuorituksia vastaan yksi opettaja kultakin luokka-asteelta vai oma luokanopettaja.

Diplomin suorittamistavat voivat vaihdella. Opettaja antaa oppilaalle tarkempia ohjeita lukudiplomin suorittamisesta ja sopii suoritustavoista oppilaiden kanssa. Oppilas valitsee ohjeiden mukaan kirjoja valintalistoilta. On tärkeää, että opettaja jossain määrin ohjaa ja kontrolloi kirjojen ymmärtämistä ja lukemista. Ohessa on tehtäväehdotuksia eri luokka-asteille. Oppilaat voivat pitää lukupäiväkirjaa, he voivat kirjoittaa ja piirtää kirjoista, he voivat tehdä kirjaesittelyn tai arvostella kirjan. Toivottavasti luetuista kirjoista myös keskustellaan.

Erityisoppilaille opettaja voi laatia kullekin oppilaalle hänen luku- ja kehitystasoaan vastaavan kirjalistan lukudiplomia varten. Kirjoja voi valita eri luokkien lukudiplomilistoilta ja niiden ulkopuolelta.

Jos oppilaan äidinkieli on muu kuin suomi, opettaja voi laatia kullekin oppilaalle oman kirjalistan diplomikirjalistoista ja lisätä listalle mahdollisuuksien mukaan kirjoja oppilaan omalla äidinkielellä.

 

Todistus lukuharrastuksesta

Lukuvuoden päättyessä lukudiplomin suorittanut oppilas saa suorituksestaan lukudiplomin. Diplomien luovutuksesta päätetään kunta- ja koulukohtaisesti. Lukuvuoden päättyessä voidaan esimerkiksi järjestää erillinen lukudiplomitilaisuus tai lukudiplomit jaetaan siinä päätöstilaisuudessa, jossa muutkin harrastepalkinnot ja -kunniakirjat jaetaan.

Oppilaalle annettavan todistuksen muoto ja sisältö päätetään kunta- tai koulukohtaisesti. Opettajien lukudiplomiaineistossa on Kirja kantaa -lukudiplomin mallipohjat, joita voidaan käyttää oppilaille jaettavien diplomien pohjana.

Lukudiplomilla pyritään sekä innostamaan vähän lukevia lapsia ja nuoria lukemaan enemmän että antamaan tunnustusta kirjallisuutta harrastavalle omasta harrastuksestaan. Näin lukemista harrastava saa tunnustusta omasta harrastuksestaan kuten tunnustusta saadaan muistakin erityisharrastuksista, kuten urheilumenestyksestä ja musiikin ansioista.

Tästä pääset alakoululaisten ja tästä yläkoululaisten ohjeisiin!