Tehtävät 1.–2. luokille

Lukudiplomissa kirjojen lukemiseen liittyy tehtäviä, joista opettajat antavat tarvittaessa lisäohjeita.

Listassa sinisellä merkityt tehtävät ovat kirjoitustehtäviä, vihreät kuvitustehtäviä, punaiset mediakasvatuksellisia tehtäviä ja violetit ääneenlukutehtäviä.

 1. Piirrä kuva

  Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä ja itsestäsi.
  Piir-rä ku-va kir-jan pää-hen-ki-lös-tä ja it-ses-tä-si.

  Find out more

 2. Piirrä esine

  Valitse kirjasta yksi esine. Piirrä tai muovaile se.
  Va-lit-se kir-jas-ta yk-si e-si-ne. Piir-rä tai muo-vai-le se.

  Find out more

 3. Etsi 10 sanaa

  Etsi ja kirjoita kirjasta kymmenen (10) kiinnostavaa sanaa.
  Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta 10 kiin-nos-ta-vaa sa-naa.

  Find out more

 4. Piirrä tapahtumapaikka

  Valitse kirjasta jokin tapahtumapaikka ja piirrä siitä kuva.
  Va-lit-se kir-jas-ta jo-kin ta-pah-tu-ma-paik-ka ja piir-rä sii-tä kuva.

  Find out more

 5. Suunnittele kansi

  Suunnittele kirjalle uusi etukansi.
  Suun-nit-te-le kir-jal-le uu-si e-tu-kan-si.

  Find out more

 6. Piirrä kuva runosta

  Valitse runo ja piirrä siitä kuva.
  Va-lit-se ru-no ja piir-rä sii-tä ku-va.

  Find out more

 7. Piirrä kirjan henkilöt

  Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä he sanovat.
  Piir-rä ka-ksi kir-jan hen-ki-lö-ä. Kir-joi-ta pu-he-kup-liin, mi-tä he sa-no-vat.

  Find out more

 8. Etsi mielenkiintoisia lauseita

  Etsi ja kirjoita kirjasta kolme (3) mielenkiintoisinta lausetta.
  Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta kol-me mie-len-kiin-tois-in-ta lau-set-ta.

  Find out more

 9. Valitse runo

  Valitse kirja, josta pidät. Lue sitä ääneen muille (esimerkiksi 15 minuuttia lukukoiralle tai lukuponille).
  Va-lit-se kir-ja, jos-ta pi-dät. Lu-e si-tä ää-neen muil-le (e-si-mer-kik-si 15 mi-nuut-ti-a lu-ku-koi-ral-le tai lu-ku-po-nil-le).

  Find out more

 10. Piirrä ja kirjoita päähenkilöstä

  Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.
  Tee ku-vin ja sa-no-in a-ja-tus-kart-ta pää-hen-ki-lös-tä.

  Find out more