Piirrä tapahtumapaikka

Valitse kirjasta jokin tapahtumapaikka ja piirrä siitä kuva.

Va-lit-se kir-jas-ta jo-kin ta-pah-tu-ma-paik-ka ja piir-rä sii-tä kuva.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields