Piirrä kirjan henkilöt

Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä he sanovat.

Piir-rä ka-ksi kir-jan hen-ki-lö-ä. Kir-joi-ta pu-he-kup-liin, mi-tä he sa-no-vat.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields