Valitse runo

Valitse kirja, josta pidät. Lue sitä ääneen muille (esimerkiksi 15 minuuttia lukukoiralle tai lukuponille).

Va-lit-se kir-ja, jos-ta pi-dät. Lu-e si-tä ää-neen muil-le (e-si-mer-kik-si 15 mi-nuut-ti-a lu-ku-koi-ral-le tai lu-ku-po-nil-le).

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields