Piirrä kuva

Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä ja itsestäsi.

Piir-rä ku-va kir-jan pää-hen-ki-lös-tä ja it-ses-tä-si.

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields